توضیحات

AIRLINE TRANSPORT PILOT LICENSE (ATPL)

گواهینامه ATPL یکی از بالاترین سطوح پروازی است که درواقع در این مرحله کمک خلبان به خلبان ارتقا پیدا میکند . یکی از پیشنیازهای دریافت این مدرک بر اساس استانداردهای جهانی داشتن حداقل ۱۵۰۰ ساعت پرواز میباشد که در صورت نداشتن این ساعت پرواز گواهینامه Frozen ATPL به متقاضی اختصاص داده میشود و پس از تکمیل این ساعت مدرک ATPL خود را دریافت مینماید. این دوره شامل حدود 900 ساعت آموزش تئوری و 195 ساعت آموزش عملی پرواز با هواپیما دو نفره و چها نفره میباشد.

0ساعت
مدت زمان کلاس‌های زمینی
0ساعت
مدت زمان کلاس‌های هوایی