توضیحات

INSTRUMENT RATING (IR)

بی تردید میتوان گفت توانایی استفاده از ابزار دقیق برای خلبانان از پر چالش ترین قسمت هایی است که در این مسیر با آن مواجه خواهند شد. به همین دلیل سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی  دوره ای تحت عنوان Instrument Rating نام گزاری و ایجاد نموده که خلبانان طی آن می آموزند چگونه کنترل کاملی از پرواز، بدون تکیه بر مشهودات عینی خارج کابین خلبان، منظور آنچه از شیشه هواپیما دیده میشود (پرواز در شب یا شرایط ویژه ی جوی) و صرفا با استفاده از ابزار دقـیق و نشانه های رادیویی، در دست داشته تا هواپیما بتواند در مسیر حرکت خود منطبق با برنامه به پرواز ادامه دهد. این دوره شامل 55 ساعت آموزش عملی و 200 ساعت آموزش تئوری می‏باشد و با هواپیما چهار نفره Tecnam p2006t انجام خواهد شد.

0ساعت
مدت زمان کلاس‌های زمینی
0ساعت
مدت زمان کلاس‌های هوایی